Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Váľená paní Tomáąková, co se týče převodu vlastnictví bytu, je pouze na Vaąí vůli na koho se rozhodnete byt převést. Doporučuji vąak onen byt darovat. Náklady na převod při darování jsou výrazně niľąí neľ u jiných způsobů převodu - například kupní smlouvy apod. Bezúplatný převod nemovitosti totiľ nepodléhá dani z nabytí nemovitosti ve výąi 4 %. V takovém případě pak zůstává z daní pouze daň darovací. Od daně darovací je osvobozeno darování příbuzným v řadě přímé (tj. rodiče, děti, i vnučky). Jediný poplatek, který Vy budete muset zaplatit, je poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který činí 1 000 Kč. Darovací smlouva má určité náleľitosti, které je třeba dodrľet a ve smlouvě uvést, jelikoľ kaľdá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu, aby mohl být proveden zápis vlastnického práva obdarovaného – Vaąe vnučky. Do darovací smlouvy je moľné zanést i věcné břemeno doľivotního uľívání, coľ by se ve Vaąem případě dalo vyuľít, pokud byste chtěla, aby Vaąe vnučky měly byt ve vlastnictví, ale Vy byste chtěla v bytě setrvat. V případě, ľe jsou Vaąe vnučky nezletilé, je zapotřebí jim určit opatrovníka, který bude nezletilého zastupovat. Nejčastěji za nezletilého jednají jeho zákonní zástupci, tedy rodiče. V případě darování nemovitosti by vąak mohlo dojít ke střetu zájmů. Ocitujeme-li § 892 občanského zákoníku: „Rodič nemůľe dítě zastoupit, jestliľe by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchľ rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.“. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Budete-li mít zájem o bliľąí posouzení Vaąí situace, popř. jinou právní pomoc v souvislosti s převodem vlastnictví Vaąeho bytu, neváhejte kontaktovat naąi advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   pět set devadesát jedna


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...